வியாகுலன்

Avatar
3 POSTS 0 COMMENTS
வியாகுலன் • பவளக்கொடி சிற்றிதழ் ஆசிரியர் • வெளிவந்துள்ள கவிதைத் தொகுப்புகள்: தான்யம், கல்மடந்தை, நிலாச்சரீரம், முதிர் நாவல் நகரம், தாய் அணில்.