முகம்மது ரியாஸ்

Avatar
1 POSTS 0 COMMENTS
முகம்மது ரியாஸ் : சிங்கப்பூரில் தகவல்தொழில் நுட்ப துறையில் பணியாற்றுகிறார். அத்தர், செந்தாழை, உம்மாவின் துப்பட்டி போன்ற சிறுகதைகளை வல்லினம்,தமிழ்முரசு, சிராங்கூன்டைம்சில் எழுதியுள்ளார்.